วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บทความ ปริญญานิพนธ์ ทางด้านดนตรี ในการนำมาประกอบงานวิจัยได้สดวก
สวัสดีคะดิฉันได้รวบรวมผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ทางด้านดนตรีไว้

เพื่อความสะดวกสบายคุณสามารถนำหัวข้องานที่ดิฉันหาไปประกอบงานวิจัยได้เลยนะคะ

- การวิจัยเพื่อตั้งระดับเสียงและบันไดเสียงมาตรฐานของดนตรีไทย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข, 2539

- ดนตรี คีตา เวหา อิเล็กทรอนิกส์ โดย นรเศรษฐ์ หมัดคง

- ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ โดย กิตติชัย รัตนพันธ์

- ดนตรีกับวิถีชีวิตของชาวไทพวนที่แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยปรชาชนลาว โดย โดยโพไช สุนนะลาด

- ดนตรีคือเรา โดย ทนง แจ่มวิมล

- ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน โดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือรวมเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- ดนตรีชาวเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านสบเป็ด อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดย บุญลอย จันทร์ทอง

- การศึกษาสภาพการสอนวิชาดนตรีในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 4 = The state of music instruction in junior high schools ; in educational region 4 โดย เชิดศักดิ์ ศรียาภัย,

- การวิเคราะห์เพลงแขกสี่เกลอเถา = Musical style of "Khaek Si Kler Thao", a Thai traditional wind ensemble music โดย ธนิน กระแสร์,

- การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยในสังคมไทยปัจจุบัน ศึกษากรณีสกุลพาทยโกศลและสกุลศิลปบรรเลง = Transmission of traditional Thai music in modern Thai society : Case study of Phatayakosol and Silapabanleng families โดย วิมาลา ศิริพงษ์

- การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีศึกษาเรื่อง "ทฤษฎีโน้ตดนตรีสากลเบื้องต้น" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามคำแหงด้วยวิธีสอนแบบอนุมานวิธีกับวิธีสอนแบบอุปมานวิธี = A comparative study of music education achievement on "Rudiment of music theory" of M.S.1 students at the Demonstration School of Ramkhamhaeng University by using deductive method and inductive method โดย จิรศักดิ์ กิติกาวงศ์

- การศึกษารายการดนตรีไทยทางวิทยุกระจายเสียง = A Study of Thai Classical Music Programs on Radio โดย ศรีพิไล ทองพรม

- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรี : Cakewalk Professional 3.0 Cakewalk Pri Audio 4.0 โดย สมชาย รัศมี

- การใช้หลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูง พุทธศักราช 2527 กลุ่มวิชาชีพ สาขาดุริยางค์ไทย = The implementation of higher certificate Thai dramatic arts curriculum B.E. 2527 of Thai music major โดย กรองทอง โพธิยารมย์

- การวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรีปฏิบัติในสถาบันราชภัฏ = Measurement and evaluation of music performance courses in Rajabhat Institutes, Thailand โดย ศิลปชัย กงตาล

- การสอนวิชาสังคีตนิยมในมหาวิทยาลัยภาคเหนือ = A teaching of music appreciation course in the universities in the Northern region of Thailand โดย สมพงษ์ วงษ์ดี

- การวิจัยเพื่อตั้งระดับเสียงและบันไดเสียงมาตรฐานของดนตรีไทย = Research for Standard Pitch and Scale of Thai Music โดย สุกรี เจริญสุข

- การประชุมวิชาการดนตรี ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2541 ณ หอประชุม ณัฐ ภมรประวัติการประชุมวิชาการดนตรี (ครั้งที่ 3 : 2541 : มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม) โดย นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2541

- การพัฒนาชุดการสอนทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นโดยผ่านทักษะปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ในรายวิชาดนตรีสำหรับครูประถมศึกษาของสถาบันราชภัฏ = The instructional package development of fundamental music theory by practicing recorder instrument in music for elementary school teachers course of Rajabhat Institute โดย ประโมทย์ พ่อค้า

- การศึกษาสไตล์ทำนองเพลงในบทประพันธ์ของแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ = Melodic style in the music composed by Manrat Srikaranonda โดย มนัส วัฒนไชยยศ

- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนทักษะปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์และทฤษฎีโน้ตสากลในรายวิชาศิลปะกับชีวิต 4 (ศ 204) โดยใช้วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนกับการสอนแบบปกติ = A comparison of academic achievement of recorder practice and theory of music in art for functional living course 4 by using learning center and usual method โดย ดำรงศักดิ์ ทับทิมโต

- การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้นในรายวิชาดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 (ศ 029) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ = A study of the efficiency of the instructional package for teaching fundamental khlui performing in Thai music course (arts 029) for matayomsuksa II students of Nongphai school, Petchabun province /cกุมารี สุวรรณสิงห์ โดย กุมารี สุวรรณสิงห์

- การใช้สื่อการสอนเนื้อหาวิชาดนตรีของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี = The study of intructional media utilization in music for elementary school teachers. Case study : Ratchaburi Elementary School โดย สุวดี พิณประภัศร์

- การศึกษาการสอนวิชาเปียโนที่โรงเรียนวีดากรการดนตรี = Study of piano methods applied at Veedakorn Music Institute, Nonthaburi, Thailand โดย ปริม ฉัตรวิชัย

- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการฝึกโสตประสาทในรายวิชาปฏิบัติศิลป์สากล 1 ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ระหว่างการสอนแบบแยกกระสวนจังหวะและทำนอง กับการสอนแบบปกติ = A comparison of academic achievement of ear-training in the course of Music Skill I between separate rhythm and melody methodology and combination Methodology for mattayomsuksa 1, Dramatic Arts College โดย เอกลักษณ์ เล้าเจริญ

- การจัดกิจกรรมนอกเวลา ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 = Thai Northeast Folk Music Activity of Department of General Education's high school in educations region 10 โดย จักรายุทธ นพราลัย,

- การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวการเดินเบสและการด้นเบสในดนตรีแจ๊สของชาร์ล มิงกัส เรย์ บราวน์และเอ็ดดี้โกเมส = An analysis and comparative study in walking bass line and improvisation in jazz music of Charles Mingus, Ray Brown, and Eddie Gomez โดย นพดล ถิรธราดล

- การศึกษาการใช้หลักสูตรการสอนวิชาดนตรีศึกษาในรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด = The study of teaching and learning music education in primary school in Roi-et province, Thailand โดย วีระชัย จารย์รัตน์

- กระบวนการสอนวิชาดนตรีสากลในวิทยาลัยสารพัดช่าง = Music teaching activities of polytechnic colleges โดย ปริวัฒน์ ถานิสโร

- การจัดกิจกรรมดนตรีไทยเสริมหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร = The extra-curricular activities for Thai classical music of the secondary school in Bangkok โดย ลักขณา สังฆบุตร

- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของชุดเตรียมความพร้อมในการเรียนขิมของนักเรียนชั้นกลางปีที่ 1 วิชาขิม 1 วิทยาลัยนาฎศิลปกรุงเทพ ที่สอนด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการสอนแบบปกติ = A comparative study of music achievement of preparation package for khim study in secondary level at the College of Dramatic Arts, Bangkok by using critical thinking approach and conventional methodโดย นันธิดา จันทรางศุ

- การศึกษาความรู้เจตคติและการใช้เกี่ยวกับโน้ตเพลงไทยของนักเรียนระดับนาฏศิลป์ชั้นสูง วิทยาลัยนาฏศิลปภาคกลาง = The study of knowledge, attitude and application of Thai notation of students in Higher Certificate Thai music major, Dramatic Arts College : case study in the central part of Thailand โดย วาสนา ร่มโพธิ์

- กระบวนการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ปิน ของครูศิลปินในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน = Leaning process in music performance of traditional music in Amphur Muang, Nan province, Thailand โดย กิจชัย ส่องเนตร

- กระบวนการถ่ายทอดขิมของชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) = The process of teaching Kim of the Thai Classical Music Club under the supporting of Lhuang Praditpirho (Sorn Silapabunleng) โดย สมชาย เอี่ยมบางยุง

- การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องทฤษฎีดนตรีสากลพื้นฐาน ผ่านทักษะขับร้องประสานเสียง = A study of the efficiency of the instructional package in the basic music theory within the choral rehearsal โดย ปิยมาภรณ์ สบายแท้

- การจัดกิจกรรมนอกเวลาดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง ระดับประถมศึกษา ของจังหวัดพะเยา = Northern folk music extra-curricular ensemble activity in elementary schools in Pha-Yao province, Thailand โดย นพพร กิจจา

- การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนดนตรีในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ = The study of readiness in instructional methods in teaching music for character development learning experiences of teachers in the elementary schools in Kalasin province โดย กนก ศิริกุล

- การศึกษาหลักสูตรและกระบวนการศึกษาดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยของสถาบันจินตการดนตรี สถาบันดนตรีมีฟ้า และสถาบันดนตรีเคพีเอ็น = The study of the curriculum and the learning process for early childhood at Chintakarn, Mifa and KPN music academy โดย อัญชนา สุตมาตร

- การเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับผลจากการกระตุ้นด้วยเสียงดนตรี = The growth of premature babies effected from stimulating by music โดย ปาริชาติ สุขสว่างโรจน์

- การรู้เชิงคุณค่าในดนตรี : การสืบสวนสอบสวนหาคุณค่าสุนทรียภาพในดนตรีวัฒนธรรมร่วมของไทย : Qualitative knowing : qualitative knowing in music of Thai multi-cultural inquiry โดย ศุภชัย สุริยุทธ

- การดนตรีศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Music education in Lao pepole's democratic republic :a case study of music education system โดย สมจิตร ไสสุวรรณ

- การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชาดนตรี ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย = A study of situations and provlems on computer usage of music instructors in higher education of Thailand โดย ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ

- การศึกษาการถ่ายโยงวัฒนธรรมทางดนตรีวงเครื่องสายประสมออร์แกน คณะเอกศิลป์ = A study of music acculturation of the Ekasin String Ensemble with organโดย ภคมน แสงมังคละ

- การศึกษาดนตรีหัวไม้ในวัฒนธรรมความเชื่อของชาวตำบลบางลูกเสีอ จังหวัดนครนายก = Huamai : The ritual music of Baangluuksuea village, Nakhonnayok province, Thailand โดย รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์

- กระบวนการฝึกซ้อมดนตรี (กลุ่มเครื่องลมไม้) กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นเตรียมอุดมดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = The practicing in music (woodwind instrument) case study : student of pre-college in music program, college of music, Mahidol Universityโดย สุรัติ ประพัฒน์รังษี

- การสอนวิชาขับร้องสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีมีฟ้า = The instruction of voice program : case study of Mifa music school โดย ปัณฑ์ชนิต ปัญญะสังข์

- การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์โรงเรียนดุริยางค์เหล่าทัพ = A comparative study of the bandsman curricula of the royal thai military schools of music โดย สมเกียรติ์ จุลโอภาส, พันโท

- การประเมินตนเองสำหรับนักเรียนวิชาเปียโนแบบรูบริค กรณีศึกษา : นักเรียนวิชาเปียโนระดับชั้นกลางตอนต้นของสถาบันดนตรีสยามกลการยามาฮ่า = Rubric, self-assessment for piano student case study : preparatory piano student of Yamaha Music Foundation โดย สุพิชชา แสนผูก

- การศึกษากระบวนการวัดผลและประเมินผลสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ของครูระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร = The process of measurement and evaluation of elementary music teacher in Bangkokโดย นฤมล สร้อยพวง

- การศึกษาโรงเรียนดนตรีระบบแฟรนไซส์ : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า = The study of a franchise system of music schools in Thailand : case study of Yamaha music academy (Siam Kolkarn) โดย รติกร ธัญชัยพงศ์

- การศึกษาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสาระดนตรีในระดับช่วงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษาของรัฐ จังหวัดสงขลา = Study of the music curriculum construction in the third level of the public school in Songkhla province, Thailand โดย วิสาร สุทธิสว่าง

- การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการซ้อมวิชาเปียโนของนักเรียนในระดับชั้นต้น : กรณีศึกษาโครงการดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Factors of successful Piano practicing in the beginning level : case study in music campus for general public, college of music Mahidol โดย วิชชุวรรณ ศรีมาศ

- การศึกษาสภาพเป็นจริงของโรงเรียนดนตรีกับความคาดหวังของนักเรียนในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรี : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการเดอะมอลล์งามวงศ์วาน = A study of music school management and expectation of the students : a case study at Siamkolkarn music school The Mall Ngamwongwan, Bangkok, Thailand โดย คม ศรีกิจการ

- การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาดนตรีปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก : กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ = Classical guitar performance case study music program, Bachelor of Arts, Thaksin University โดย ต่อพงศ์ อุตรพงศ์

- ขลุ่ยพื้นเมืองในวัฒนธรรมดนตรีล้านนา = Traditional vertical Khlui in Lanna music cultureโดย ปณิธิ เถาทอง

- คีตปฏิภาณ = Improvisation โดย สมชาย รัศมี

- คู่มือทฤษฎีดนตรีสากลพื้นฐาน = Foundation theory of music โดย ชัยยศ วรชินา

- คู่มือนักดนตรี 3 : การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ความคิดเห็นและความคาดหวังของครูสอนดนตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร = Opinion and expectation of music teachers of secondary school in the Department of General Education Bangkok โดย นิตยา พุ่มแสงทอง

- ความคาดหวังของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนดนตรีตามโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = The expectation of parents who sent their children to study music at the Music Campus for general public, College of Music, Mahidol University โดย เมทินี เตชะวิทยากุล

- ความคิดเห็นของครูดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ต่อเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย = The opinions of Thai music teachers in the secondary schools in Bangkok area concerning the standardization in Thai music occupation โดย อรรถพร ทัศนะ

- ความคิดเห็นของครูสอนเปียโนในโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อการวัดผลและประเมินผลวิชาเปียโน = Piano assessment : the opinion of Piano teachers in music campus for general public, college of music, Mahidol University โดย สิตา บุนนาค

- ฆ้องวง : วัฒนธรรมการสร้างและผลกระทบทางดนตรี = Khong Wong : its cultural waking and effects on music โดย อภิชาติ ภู่ระหงษ์

- งานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอนของอาจารย์และบรรยากาศในห้องเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษากับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชาดนตรีของนักศึกษาวิชาเอกดนตรีระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา = A study of the relationships between teachers' teaching quality, classroom atmospere as perceived by students and achievement motivation towards music of music student at the undergraduate education level โดย พิเศษ ภัทรพงษ์

- ชัด [sound recording] โดย ชัยชัตน์ ศรีศุภวัตนะ

- จิตวิทยาการสอนดนตรี = Psychology of music teaching โดย ณรุทธ์ สุทธจิตต์

- โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการคืนโรงเรียนให้กับชุมชนโดยใช้ดนตรีโปงลางเป็นตัวสานสัมพันธ์ 1. เพื่อศึกษาทัศนคติ ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนที่มีต่อกันและกันทั้งก่อนและหลังจากดำเนิน 16 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาดนตรีโปงลางทั้ง 16 กิจกรรม2. เพื่อศึกษาทัศนคติ ความสัมพันธ์ ที่เอื้อและไม่เอื้อต่อการคืนโรงเรียนให้กับชุมชน จากการร่วมมือกันสืบทอด... โดย พีรพงษ์ พลเวียงธรรม

- การใช้ดนตรีไทยเป็นอุปกรณ์ในการบำบัดตามหลักดนตรีบำบัดแบบอะกะโบชิ 1. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการดนตรีบำบัดแบบอะกะโบชิ2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำดนตรีไทยไปใช้แทนอุปกรณ์บำบัดแบบอะกะโบชิ3. เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการใช้ดนตรีไทยเพื่อการบำบัดกับกลุ่มผู้พิการลักษณะต่าง ๆ... โดย บุษกร สำโรงทอง

- บทบาทของโรงเรียนในฐานะปัจจัยผลักดันให้เกิดกระบวนการสืบทอดการเล่นดนตรีโปงลาง 1. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน โดยใช้ดนตรีโปงลางเป็นกรณีศึกษา เพื่อชี้ให้ เห็นถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอด บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการผลิต การ เล่น การบริโภค และการสืบทอดดนตรีพื้นบ้าน กระบวนการสืบทอ... โดย พีรพงษ์ พลเวียงธรรม

มานุษยดนตรีวิทยาดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ by ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์., มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์. นครปฐม : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา ภาคดุริยางคศาสตร์ไทย และภาควิชาดุริยางคศาสตร์ส by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศิลปกรรมศาสตร์. [ กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2536.

การวิเคราะห์ทางระนาดทุ้มเพลงเชิดจีน by ไพฑูรย์ เฉยเจริญ., มานพ วิสุทธิแพทย์. ที่ปรึกษา., สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์. ที่ปรึกษา., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2542.

การวิเคราะห์เพลงในละครเพลงของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ by สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา., ประทีป เล้ารัตนอารีย์. ที่ปรึกษา, กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยศรินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542.

การวิเคราะห์เพลงเพื่อชีวิตวงคาราวาน by ประยูร ลิ้มสุข., วิภา คงคากุล, อาจารย์ที่ปรึกษา., สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์, อาจารย์ที่ปรึกษา., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542.

การวิเคราะห์เพลงมอญในพิธีศพ by พุทธะ ณ บางช้าง., สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์. ที่ปรึกษา., มานพ วิสุทธิแพทย์. ที่ปรึกษา., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542.

การศึกษาการเปลี่ยนบันไดเสียงทางฆ้องวงใหญ่ เพลงชุด โหมโรงเย็น by เอกสิทธิ์ สุนิมิตร., มานพ วิสุทธิแพทย์. ที่ปรึกษา, กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544.

การศึกษาการลำผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ by รัตนนันท์ ยงยันต์, กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา, ประทีป เล้ารัตนอารีย์. ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548

การศึกษาความเ้ข้มแข็งวัฒนธรรมการบรรเลงปี่พาทย์จังหวัดสิงห์บุรี by มานะ ธานี., กาญจนา อินทรสุนานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา., ประทีป เล้ารัตนอารีย์, อาจารย์ที่ปรึกษา., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.

การศึกษาดนตรีการเล่นอาไย หมู่บ้านแปลง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี by ปัทมา วุฒิประดิษฐ์., กาญจนา อินทรสุนานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา, มานพ วิสุทธิแพทย์, อาจารย์ที่ปรึกษา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.

การศึกษาทำนองเพลงไทยสำเนียงภาษา by ชัชชัย พวกดี., มานพ วิสุทธิแพทย์. ที่ปรึกษา, กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.

การศึกษาทำนองหลักเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพ ขั้น 1-3 ด้านปี่พาทย์ by ประยุทธ กองวุฒิ., มานพ วิสุทธิแพทย์, อาจารย์ที่ปรึกษา., กาญจนา อินทรสุนานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.

การศึกษาเพลงกล่อมเด็กชาวไทยเขมรบ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด by อารุณ พันธุ์เสือ., กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา, ประทีป เล้ารัตนอารีย์. ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.

การศึกษาเพลงโคราช by กลิ่นผกา ทับทิมธงไชย., สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์. ที่ปรึกษา, กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.

การศึกษาเพลงเดี่ยวกราวในทางจะเข้ by อาทร ธนวัฒน์., กาญจนา อินทรสุนานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา., มานพ วิสุทธิแพทย์, อาจารย์ที่ปรึกษา., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542.

การศึกษาเพลงเดี่ยวกราวในสามชั้นทางปี่ใน by วิโรจน์ เวชชะ., มานพ วิสุทธิแพทย์. ที่ปรึกษา., สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์. ที่ปรึกษา.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542.

การศึกษาเพลงพื้นบ้านของคณะขวัญจิต ศรีประจันต์ by ดวงเดือน สดแสงจันทร์., กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา, มานพ วิสุทธิแพทย์. ที่ปรึกษา,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.

การศึกษาเพลงพื้นบ้านท่าโพ ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
by จุฑามณี บ้านมอญ., กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา., มานพ วิสุทธิแพทย์. ที่ปรึกษา.,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.

การศึกษาเพลงพื้นบ้านนครไทย บ้านหนองน้ำสร้าง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก by ภากร เชาว์ขุนทด., กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา, สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์. ที่ปรึกษา,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.

การศึกษาเพลงระบำที่ประพันธ์โดยอาจารย์มนตรี ตราโมท by ประภัสสร ตัณฑโอภาส., สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์. ที่ปรึกษา, กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.

การศึกษาวงโหม่งครึ่ม : ดนตรีสำหรับงานศพในจังหวัดชุมพร by อารีรัตน์ เรืองกำเนิด., กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา, มานพ วิสุทธิแพทย์. ที่ปรึกษา,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543

แตรวงชาวบ้าน : กรณีศึกษาความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของแตรวงใน จังหวัดสมุทรสงคราม by ปรีชา ออกกิจวัตร., กาญจนา อินทรสุนานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา., ประทีป เล้ารัตนอารีย์, อาจารย์ที่ปรึกษา.,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.

พิธีรำเจ้าพ่อของชาวมอญ : กรณีศึกษาดนตรีและพิธีรำเจ้าพ่อของชาวมอญ by ดวงรัตน์ ทรัพย์ประดิษฐ์., กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา, มานพ วิสุทธิแพทย์. ที่ปรึกษา,มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.

พิธีเสนตั้งบั้ง : กรณีศึกษาดนตรีและพิธีกรรมของลาวโซ่งหมู่บ้านเกาะแรต จังหวัดนครปฐม by สานิตย์ รัศมี., สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์. ที่ปรึกษา, กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.

เพลงรำผีมอญของชาวมอญ จังหวัดปทุมธานี by สายสุนีย์ ขาวปลื้ม., กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา, มานพ วิสุทธิแพทย์. ที่ปรึกษา,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544.

มานุษยดนตรีวิทยาดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ by ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์., มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์.นครปฐม : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.

รวมบทความวิจัยทางด้านศิลปกรรมศาสตร์. by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศิลปกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549

วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ล่าหู่ หมู่บ้านสัมป่อย ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก by ชูชาติ อินทพงษ์., เฉลิมพงษ์ งามสุทธิ. อาจารย์ที่ปรึกษา., มานพ วิสุทธิแพทย์. อาจารย์ที่ปรึกษา.,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.

วิเคราะห์เพลงเรื่องนางหงส์ by ฐิระพล น้อยนิตย์., กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา., มานพ วิสุทธิแพทย์. ที่ปรึกษา.,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542.

ศึกษาผลงานการประพันธ์เพลงและเทคนิคการบรรเลงโปงลางของครูเปลื้อง ฉายรัศมี by วิชชุดา พรหมภักดี., กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา, มานพ วิสุทธิแพทย์. ที่ปรึกษา,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.

ศึกษาวิเคราะห์เพลงผสมผสานของกลุ่มนักดนตรีเอ็กโซติก by สุเมธ สอดจิตต์., มานพ วิสุทธิแพทย์. ที่ปรึกษา, กาญจนา อินทรสุนานนท์. ที่ปรึกษา,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกมานุษยดุริยางควิทยา ภาคดุริยางคศาสตร์ไทย และภาควิชาดุริยางคศาสตร์ส by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศิลปกรรมศาสตร์.[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2536

ชุมนุมสร้างสรรค์ ดนตรีไทย 5 มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2510

ปูชนียบุคคลไทย / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ 1999, 2542

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6 พฤศจิกายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549

9 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ = the 9th anniversary of the college of music / บรรณาธิการ สุกรี เจริญสุข นครปฐม : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ / ณัชชา โสคติยานุรักษ์ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ / ณัชชา โสคติยานุรักษ์ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ประวัติการเผยแพร่นาฏยศิลป์ไทยในต่างประเทศ ของ สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ / วรรณพินี สุขสม วรรณพินี สุขสม, 2503- กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

บริหารจินตนาการ : กรณีศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล / สุกรี เจริญสุข สุกรี เจริญสุข กรุงเทพฯ : มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข, 2549

รายการแสดง [นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย] [จุลสาร] 2542

ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (เบื้องต้น) / โกวิทย์ ขันธศิริ โกวิทย์ ขันธศิริ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

เครื่องสายไทยสมัยรัตนโกสินทร์ / คณะผู้ดำเนินงาน โครงการดุริยางคศิลป์ไทย นิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 5 (พ.ศ. 2530) ภาควิชาดุริยางคศ2533

การแต่งทำนองสอดประสาน / ณัชชา โสคติยานุรักษ์ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

เพราะเพลง / ดวงใจ อมาตยกุล ดวงใจ อมาตยกุล กรุงเทพฯ : กายมารุต, 2546

การขับร้องประสานเสียง / ดวงใจ อมาตยกุล ดวงใจ อมาตยกุล กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

มาลัยสูตร : สมณทูตแห่งความเชื่อ / โดย คณะผู้ดำเนินงานโครงการดุริยางคศิลป์ไทย นิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 15 (พ.ศ. 2543) ; 2543

ทฤษฎีดนตรี / ณัชชา โสคติยานุรักษ์ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ดนตรีคลาสสิก : ภาคทฤษฎี / ณัชชา โสคติยานุรักษ์ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ / ณัชชา โสคติยานุรักษ์ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ทฤษฎีดนตรี / ณัชชา โสคติยานุรักษ์ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การเขียนเสียงประสานสี่แนว / ณัชชา โสคติยานุรักษ์ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การดีดจะเข้เบื้องต้น / ขำคม พรประสิทธิ์ ขำคม พรประสิทธิ์, 2512 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2537 กรุงเทพฯ : ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

How to sing / ดวงใจ อมาตยกุล ดวงใจ อมาตยกุล กรุงเทพฯ : ลิปส์, 2548

บางกอกแฟนตาเซีย / จักรี กิจประเสริฐ = BANGKOK FANTASIA / Charkree kijprasert จักรี กิจประเสริฐ2547

ทฤษฎีดนตรี / ณัชชา โสคติยานุรักษ์ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

จากประสบการณ์ครูดนตรี / ณัชชา โสคติยานุรักษ์ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วิเคราะห์เพลงมอญลานบุญ/ วุฒินันท์ บุษบกอ่อน วุฒินน้นทฺ บุษบกอ่อน กรุงเทพฯ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วิเคราะห์เพลงมอญลานบุญ วุฒินันท์ บุษบกอ่อน วุฒินันท์ บุษบกอ่อน กรุงเทพฯ : คณศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

กรรมวิธีการผลิตพิณเปี๊ยะ 4 สาย ปณรัตน์ มาฆทาน กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2550

กรรมวิธีสร้างบัณเฑาะร์/ ชุลีพร ขำมาก ชุลีพร ขำมาก กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

คติธรรมในการเล่นทะแยมอญ/ พนม ทองสุ่ม พนม ทองสุ่ม กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วิเคราะงห์เดี่ยวจะเข้เพลงจีนแส สองชั้น/ บุบผา สีสถาน บุบผาสีสถาน กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ดนตรีตะวันตก : ยุคบาโรกและยุคคลาสสิก / ศศี พงศ์สรายุทธ ศศี พงศ์สรายุทธ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

เจ็ดมหัศจรรย์ / จิณณวัตร มั่นทรัพย์ = Seven Wonders / Jinnawat Mansap จิณณวัตร มั่นทรัพย์, 2522- 2548

อัตลักษณ์ของเพลงฉิ่ง : รายงานผลการวิจัย / โดย ขำคม พรประสิทธิ์ ขำคม พรประสิทธิ์, 2512 กรุงเทพฯ : ภาควิชาดุริยางคศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ทฤษฎีดนตรี / ณัชชา โสคติยานุรักษ์ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ดนตรีคลาสสิก : บุคคลสำคัญและผลงาน / ณัชชา โสคติยานุรักษ์ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ดนตรีคลาสสิก : ศัพท์สำคัญ / ณัชชา โสคติยานุรักษ์ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การเขียนเสียงประสานสี่แนว/ ณัชชา พันธุ์เจริญ ณัชชา พันธุ์เจริญ กรุงเทพ: เกศกะรัต, 2551

การแต่งทำนองสอดประสาน / ณัชชา พันธุ์เจริญ ณัชชา พันธุ์เจริญ กรุงเทพฯ : เกศระรัต, 2551

การดำเนินทำนองระนาดเอกในเพลงเรื่องสี่ภาษา / สุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะ = Improvisationof Ranad-Ek in Seepesa Suite สุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะ, 2520-2545

ซิมโฟนิกโพเอ็ม นครวัด / วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น = Symphonic Poem Angkor Wat / Wiboon Trakulhun วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น, 2509-2545

แอ่วเคล้าซอ : ประวัติความเป็นมาและระเบียบวิธีปฏิบัติ / ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ = Aew-Khlao-Saw : history and methodolog ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, 2520-2545

คอนแชร์โตสำหรับทรอมโบนกับวงเครื่องลมทองเหลือง / พิสิฐ พิริยะภรณ์ = Concerto for trombone and brass ensemble / P พิสิฐ พิริยะภรณ์, 2521- 2546

ปี่ชวาในงานพระราชพิธี / ภัทระ คมขำ = Pee Chawa in court rituals / Pattara Komkhum ภัทระ คมขำ, 2520-2546

คอนแชร์โตสำหรับทรัมเป็ตและวงออร์เคสตรา / ต้นเถา ช่วยประสิทธิ์ = Concerto for trumpet and Orchestra / Tontao Ch ต้นเถา ช่วยประสิทธิ์, 2521-2546

ดนตรีพิธีกรรมผีฟ้าอีสานเหนือ / วราวุฒิ เรืองบุตร = Ritual music of Peefah in Northern Isarn / Warawut Ruangboo วราวุฒิ เรืองบุตร 2547

บทประพันธ์เพลงมิตรภาพไทย-นอรเวย์ : รายงาน / โดย บุษกร สำโรงทอง บุษกร สำโรงทอง กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ, 2547

โครงการแปลหนังสือ THE ANTHROPOLOGY OF MUSIC ของ Alan P. Merriam / บุษกร สำโรงทอง บุษกร สำโรงทอง กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545

ศึกษากิจกรรมดนตรีที่มีต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็ก ที่บกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง : กรณีศึกษาสถาบันราชานุกูล / สุดฤทัย สุดฤทัย ชัยบุตร, 2519-2547

โหมโรงพิสดารสารพัน / วิษณุ โห้ไทย = Overture of the exotic diversities / Wisanu Hothai วิษณุ โห้ไทย, 2514-2547

อันดามันสวีทสำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา / อัจฉรา อุ่นใจ = Andaman suite for orchestra / Atchara Ounjai อัจฉรา อุ่นใจ, 2510-2547

ซิมโฟนี ดาวพลูโต / เอกชัย พุหิรัญ = THE PLUTO SYMPHONY / Ekachai Phuhirun เอกชัย พุหิรัญ, 2518-2548

ตระโหมโรง : กรณีศึกษาทางระนาดเอกของครูไชยยะ ทางมีศรี / ฌานโชติ พรหมมา =The analysis of ranaat eek style in ฌานโชติ พรหมมา, 25142548

วิเคราะห์เปรียบเทียบเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงอาเฮีย 3 ชั้น ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ ( ศร ศิลปบรรเลง ) กับทางครูสอน วงฆ้อง/ ธนเนตร์ ชำพาลี, 2519-2549

การเห่เรือในกระบวนพยุหยาตราชลมารค/ ธีรยุทธ ตุ้มฉาย = The vocal music in the royal barge procession / Teera ธีรยุทธ ตุ้มฉาย, 2518-2549

ซิมโฟนี "แจ๊สสิค"/ วรเขต ทะโกษา = Symphony "JAZZIC"/Woraket Tagosa วรเขต ทะโกษา 2513-2549

ความสัมพันธ์ของกระสวนทำนองของเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายปี่ชวา : กรณีศึกษาเพลงเรื่องชมสมุทร/ นัทธพงศ์ สุกุมาลย์ = The rel นัทธพงศ์ สุกุมาลย์ 2523

องค์ประกอบการแสดงลิเกคณะพรเทพ พรทวี/ กรองแก้ว แรงเพ็ชร์ = Components of likeay performance by pornthep por กรองแก้ว แรงเพ็ชร์ 2517-2549

ดนตรีในพระราชพิธีสมโภชเดือนและชึ้นพระอู่/ ชัยญะ หินอ่อน = Royal court music of celebratory ceremony for the new ชัยญะ หินอ่อน, 2523-2549

วิเคราะห์เดี่ยวจะเข้เพลงแขกมอญ สามชั้น ทางคุณครูละเมียด จิตจเสรี/ กฤษฏิ์ โพชนุกูล กฤษฏิ์ โพชนุกูล กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

พัฒนาการการแสดงหมอลำผญาของหมอลำชนาภาบุญล้อม พิกุลศรี ไพรินทร์ บัณฑิตย์ ไพรินทร์ บัณฑิตย์ กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วิเคราะห์เดี่ยวปี่ใน เพลงกล่อมนารี สามชั้น ทางครูปี๊ป คงลสยทอง/ จิรพงศ์ โคตุทา จิรพงศ์ โคตุทา กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ระเบียบวิธีการบรรเลงพิณเปี๊ยะ 5 สาย ของครูหมื่น พรมตัน/ วันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ วันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย : การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความบันเทิงในสังคมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2491-2500 / ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 2510 กรุงเทพฯ : มติชน, 2550

การศึกษาเครื่องดนตรีสไนของเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ / อัครพล ชูเชิด = A study of Muang Khong's Sanai instrument i อัครพล ชูเชิด, 2514-2543

ลีลาการขับเสภาไทย / จตุพร สีม่วง = Style of Sepa-Thai performing / Jatupon Seemong จตุพร สีม่วง, 2517- 2543

ล้านนา ซิมโฟนิกโพเอ็ม สำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม / กิตติ เครือมณี = Lanna symphonic poem for wind symphony / Kitti กิตติ เครือมณี, 2521-2547

กระแสธาร / สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร = Stream / Siraseth Pantura-umporn สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร, 2525-2548

วิเคราะห์การขับร้องเพลงทยอยในและทยอยเขมรอัตราสามชั้นทางอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน/ สถาพร วางขุนทด =The analysis o สถาพร วางขุนทด 2517-2549

ทุ่งสังหาร / วานิช โปตะวนิช = The Killing Fields / Vanich Potavanich วานิช โปตะวนิช 2547

ซิมโฟนีแห่งสกลจักรวาล : รายงาน / โดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร 2545

กรรมวิธีการสร้างห้องหล่อ : กรณีศึกษาช่างสำราญ นิลวิไลพันธ์/ ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์ = The process of making lor : A cas ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์, 2524-2549

แพสซันซิมโฟนี / ปรเมศ ด้วงน้อย = Passion Symphony / Poramate Duangnoi ปรเมศ ด้วงน้อย, 2518-2548

ระเบียบวิธีการบรรเลงเพลงพระฉันมอญ / ธนาธิป เผ่าพันธ์ = Performance methods of phleng phra chan mon / Thanath ธนาธิป เผ่าพันธุ์, 2523-2549

กรรมวิธีการสร้างปี่ใน / อนงค์ จิตรมณี = Production methods of Peenai / Anong Jitrmanee อนงค์ จิตรมณี, 2518-2543

กลวิธีการขับร้องประกอบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย บททศกัณฑ์ กรณีศึกาครูทัศนีย์ ขุนทอง / มนตรี สุขกลัด = Vocal t มนตรี สุขกลัด, 2507-2549

การศึกษาเพลงทยอยเดี่ยวสำหรับระนาดเอกทางครูจางวางทั่ว พาทยโกศล/ ชัยวัฒน์ พึ่งทองคำ = The study of thayoi diao for ชัยวัฒน์ พึ่งทองคำ, 2523-2549

การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยในสำนักครูรวม พรหมบุรี / สันติ อุดมศรี = Musical and cultural inheritance in kru ruam สันติ อุดมศรี. 2519-2549

ซึง 6 สายตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง / ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม = The study of Seung Hok Sai (six string ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม, 2509-2547

วิเคราะห์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงสารถี 3 ชั้น ทางครูสมภพ ขำประเสริฐ / สุรัตน์ชัย สิริวัฒนชัยกุล = A musical analysis of sarat สุรัตน์ชัย สิริรัตนชัยกุล 2549

วิเคราะห์เดี่ยวซอด้วงเพลงกราวใน ทางครูปลั่ง วนเขจร / อุมาพร เปลี่ยนสมัย = A musical analysis of saw-duang solo : อุมาพร เปลี่ยนสมัย, 2523-2549

วิเคราะห์ทางเดี่ยวเพลงเชิดนอกสำหรับจะเข้ ทางอาจารย์ศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณ / สกาวรัตน์ เฉยสอาด = A Musical analysis of c สกาวรัตน์ เฉยสะอาด 2548

วิธีการฝึกหัดซอสามสาย : กรณีศึกษา ครูเฉลิม ม่วงแพรศรี / วงศ์วรรณ คมสราวุธ = Saw samsai practice :the case studt วงศ์วรรณ คมสราวุธ, 2522-2548

วิเคราะห์เดี่ยวระนาดเอกเพลงกราวใน : กรณีศึกษาครูชฏิล นักดนตรี/ ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง = A musical analysis of ranad ek s ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง, 2524-2549

วิเคราะห์เดี่ยวขลุ่ยเพียงออเพลงกราวใน ทางครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ / วรพจน์ มานะสมปอง = A musical analysis of Khlui- วรพจน์ มานะสมปอง 2549

ซอเมืองแพร่ คระสงคราม พยอม/ อุทัย เวียงนาค = Sormuangphare of songkram-payom group/Uthai Wiangnak อุทัย เวียงนาค, 2505-2549

ดุริยางคศิลป์ไทย / อรวรรณ บรรจงศิลป ... [และคณะ] ; บรรณาธิการ: สุกัญญา สุจฉายา ; บรรณาธิการผู้ช่วย: รุ่งอรุณ กุลธำรง กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น / มโน พิสุทธิรัตนานนท์ มโน พิสุทธิรัตนานนท์ สงขลา : ภารกิจเอกสารและตำรา กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) นางสมจิตต์ ขันธศิริ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วัน พฤหัสบดี 6 มิถุน กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2545

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม / โดย วศิน อิงคพัฒนากุล วศิน อิงคพัฒนากุล นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2548

ศิลปกรรมปริทรรศน์ : Introduction to Fine and Applied Arts กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2547]

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม / โดย วศิน อิงคพัฒนากุล วศิน อิงคพัฒนากุล กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2548

สูจิบัตรการแสดง ENSEMBLE OF ASIA วันอังคารที่ 17 กันยายน 2534 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

ปัดฝุ่นตำนานเก่า เรื่องเล่าบันลือโลก / แก้วสีเงิน, ผู้เรียบเรียง แก้วสีเงิน กรุงเทพฯ : อักษรสุดา, 2549

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย / พวงผกา คุโรวาท, รวบรวม พวงผกา คุโรวาท กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2549

ย้อนรอยสยาม / วิศนุ ทรัพย์สุวรรณ วิศนุ ทรัพย์สุวรรณ กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2549

ทะเบียนข้อมูล : วิพิธทัศนา ชุดระบำ รำ ฟ้อน / [ชวลิต สุนทรานนท์ ... [และคนอื่นๆ]] กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2549

พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย / [ฉวีงาม มาเจริญ ... [และคนอื่นๆ], ผู้เรียบเรียง ; สิงห์คม บริสุทธิ์, ภาพประกอบ] กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550

เครือข่ายสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเครือข่ายสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง ของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม

โน้ตดนตรีไทยเดิม ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โน้ตดนตรีไทยเดิม มีความรู้เกี่ยวกับโน๊ตดนตรีไทยเดิม แนะนำโปรแกรมช่วยสอน โน้ตดนตรีไทยเดิม บอกสถานที่สำหรับซื้อหนังสือหรือโปรแกรมโน้ตดนตรีไทยเดิม และมีตัวอย่างเพลงไทยเดิมให้ฟัง

ศูนย์อนุรักษ์ดนตรีไทยทัศนีวรรรณ ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย แนะนำเครื่องดนตรีไทย ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์อนุรักษ์ดนตรีไทยทัศนีวรรรณ

ดนตรีไทย รวมความรู้ด้านดนตรีไทย โน้ตเพลงไทยเดิม ประเภทเพลงเกร็ด ประเภทเพลงโหมโรง ประเภทเพลงเถา ประเภทเพลงเรื่อง ประเภทเพลงนางหงส์ และประเภทเพลงมอญ

ดนตรีไทยเดิม รวมความรู้ บอกประวัติความเป็นมา ของดนตรีไทย เพลงไทยเดิม และเครื่องดนตรีของไทย แนะนำผลงานของคีตกวีไท
แหล่งข้อมูลงานวิจัยทางด้านดนตรีนานาชาติ


แล้วดิฉันจะหามาเพิ่มอีกนะคะ

3 ความคิดเห็น: